Flederland

Maelstrom I

Maelstrom I
2007
200 x 50 cm